#สมัครงานราชการ# สถาบันราชานุกุล พนักงานราชการ 14 อัตรา (19พ.ค.-9มิ.ย.2560)<<<ประกาศ>>> สถาบันราชานุกุล  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง:  นักจิตวิทยาคลินิค, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการศึกษา, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเทคนิค, พนักงานประกอบอาหาร, พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.3 ปวช. ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:  7,590 - 19,500 บาท
อัตราว่าง:  14  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันราชานุกระผมล :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14  มิถุนายน 2560

#สมัครงานราชการ# สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน รวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ค. 2560<<<ประกาศ>>> สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก  
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานเขียนโปรแกรม, พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล, พนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.3 ปวช. ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:  10,430 - 18,000  บาท
อัตราว่าง:  6 อัตรา

วิธีการสมัครงานบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก :online 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  มิถุนายน 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานศาลปกครอง เจ้าพนักงานธุรการ รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานศาลปกครอง  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการศาลปกครอง ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:  9,400 บาท
อัตราว่าง: 10  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง :online 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  31 พ.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# กรมท่าอากาศยาน พนักงานรวม 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>> กรมท่าอากาศยาน 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2560 
ตำแหน่ง: บุคลากร, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาวุธและวัตถุอัตราย, เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส. ป.ตรี 
อัตราเงินเดือน: 13,800 - 18,000 บาท  บาท
อัตราว่าง:  6 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560<<<ประกาศ>>> กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง: วิศวกร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ, นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ป.ตรี  ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,000 - 21,000 บาท  บาท
อัตราว่าง: 10 อัตรา 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นักทรัพยากรบุคคล รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค - 16 มิ.ย 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท
อัตราว่าง: 5 อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ :online 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี สสจ.จันทบุรี รวม 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>>  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  สสจ.จันทบุรี  
เปิดรับสมัครพนักงานสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, นักเทคนิคการแพทย์, นักกายภาพบำบัด, แพทย์แผนไทย, นักวิชาการสาธารณสุข, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานเวชสถิติ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานเครืองคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานพัสดุ, นายช่างเทคนิค, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, พนักงานเกษตรพื้นฐาน, พนักงานบริการ, พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานช่วยการพยาบาล, พนักงานประจำห้องยา, พนักงานประจำห้องทดลอง, พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น ม.ปลาย ปวส. ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:   7,590 - 15,960  บาท
อัตราว่าง:  56 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานสาธารณสุข สสจ.จันทบุรี  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  2 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
อัตราว่าง: 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2560
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข, นิติกร
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
อัตราว่าง: 4 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 5 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. 
เปิดรับสมัครสอบลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤษภาคม  2560
ตำแหน่ง: นิติกร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการพัสดุ, พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.6 ปวช. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400 - 15,000 บาท
อัตราว่าง: 7 อัตรา

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 มิ.ย. 2560