เปิดสอบ ตัวอย่างแนวข้อสอบมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2556

My Great Web page


ประกาศ   มณฑลทหารบกที่  22  ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน  (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ  2556
 

   มณฑลทหารบกที่  22   รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน     

>>>>  รายละเอียดประกาศ  ที่นี่  คลิก!!!   <<<<

   ตำแหน่งที่เปิดรับ  

1. ตำแหน่ง  ผช.พยาบาล (ชกท.912)
กพย.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  (อัตรา สิบเอก)
จำนวน  2  อัตรา

2. ตำแหน่ง  นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716)
กพย.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  (อัตรา สิบเอก)
จำนวน  1  อัตรา

3. ตำแหน่ง  พลขับรถ (ชกท.640)
มว.สยป.ร้อย.มทบ.22  (อัตรา สิบเอก)
จำนวน  1  อัตรา

4.  ตำแหน่ง  นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716)
ร้อย.มทบ.22  (อัตรา สิบเอก)
จำนวน  1  อัตรา

5. ตำแหน่ง  เสมียนพิมพ์ดีด  (ชกท.711)
ร้อย.มทบ.22  (อัตรา สิบเอก)
จำนวน  1  อัตรา

รวมทั้งสิ้น   6   อัตรา


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  ถึงชั้นปีที่ ๕  มีอายุไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์  (นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นบุคคลพลเรือน  หากผ่านการตรวจเลือกแล้ว  ผลการตรวจเลือกจะต้อง ระบุว่าเป็นคนจำพวก  ที่๑  และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๕๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ ซ.ม. ขึ้นไป  ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้   หากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การเข้ารับการตรวจเลือก  ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ และมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ ซ.ม. ขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ ซ.ม. และมีอายุ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๒๙ ปี บริบูรณ์  งดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิด  พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕  ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ  ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗  
  

หลักเกณฑ์การทดสอบ 
1. ตำแหน่ง  ผช.พยาบาล (ชกท.912)   (100  คะแนน)
1.  การสอบภาควิชาการ  (80  คะแนน)
       -  วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี )    (15  คะแนน)
       -  วิชาภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)    (15  คะแนน)
       -  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  (20  คะแนน)           
       -  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาความรู้เหล่า พ.)  (30  คะแนน)
       -  สอบวิชา หลักการพยาบาล  (15  คะแนน)
       -  สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล  (15  คะแนน)
2.  การทดสอบร่างกาย  (10  คะแนน)
3.  การสอบสัมภาษณ์  (10  คะแนน)


2. ตำแหน่ง  นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716)   (100  คะแนน)
1.  การสอบภาควิชาการ  (80  คะแนน)
       -  วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี )    (15  คะแนน)
       -  วิชาภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)    (15  คะแนน)
       -  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  (20  คะแนน)           
       -  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ  (30  คะแนน)
              -  สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  15    คะแนน
              -  สอบปฏิบัติ (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel   15 คะแนน
       -  สอบวิชา หลักการพยาบาล  (15  คะแนน)
       -  สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล  (15  คะแนน)
2.  การทดสอบร่างกาย  (10  คะแนน)
3.  การสอบสัมภาษณ์  (10  คะแนน)


3. ตำแหน่ง  พลขับรถ (ชกท.640)   (100  คะแนน)
1.  การสอบภาควิชาการ  (80  คะแนน)
       -  วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี )    (15  คะแนน)
       -  วิชาภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)    (15  คะแนน)
       -  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  (20  คะแนน)         
       -  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ  (30  คะแนน)
              -  สอบวิชากฏจราจรและความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์  15    คะแนน
              -  สอบภาคปฏิบัติ  (ทดสอบขับรถยนต์)   15 คะแนน
       -  สอบวิชา หลักการพยาบาล  (15  คะแนน)
       -  สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล  (15  คะแนน)
2.  การทดสอบร่างกาย  (10  คะแนน)
3.  การสอบสัมภาษณ์  (10  คะแนน)


4.  ตำแหน่ง  นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716)   (100  คะแนน)
1.  การสอบภาควิชาการ  (80  คะแนน)
       -  วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี )    (15  คะแนน)
       -  วิชาภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)    (15  คะแนน)
       -  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  (20  คะแนน)     
       -  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ  (30  คะแนน)
              -  สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  15    คะแนน
              -  สอบปฏิบัติ (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel   15 คะแนน
       -  สอบวิชา หลักการพยาบาล  (15  คะแนน)
       -  สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล  (15  คะแนน)
2.  การทดสอบร่างกาย  (10  คะแนน)
3.  การสอบสัมภาษณ์  (10  คะแนน)


5. ตำแหน่ง  เสมียนพิมพ์ดีด  (ชกท.711)    (100  คะแนน)
1.  การสอบภาควิชาการ  (80  คะแนน)
       -  วิชาความรู้ทั่วไป ( ข่าว  การเมือง,สังคม,กีฬา,เศรษฐกิจ,การทหาร,วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี )    (15  คะแนน)
       -  วิชาภาษาไทย  (ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย)    (15  คะแนน)
       -  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร (วินัยทหาร,ระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบการลา,เครื่องแบบทหารบก)  (20  คะแนน)         
       -  วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง + การสอบภาคปฏิบัติ  (30  คะแนน)
              -  สอบวิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  15    คะแนน
              -  สอบปฏิบัติ (ทดสอบพิมพ์งานเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word , Excel   15 คะแนน
       -  สอบวิชา หลักการพยาบาล  (15  คะแนน)
       -  สอบวิชา ปัจจุบันพยาบาล  (15  คะแนน)
2.  การทดสอบร่างกาย  (10  คะแนน)
3.  การสอบสัมภาษณ์  (10  คะแนน)

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!
http://sheetthai.com/index.php/topic,9652.0.html

จำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ไฟล์  PDF ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท 
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125   [WhatsApp / Line]
E-Mail : exam.st@hotmail.com  

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี  
บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0  
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน กับ E-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะคะ *******


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" คะ
*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  089-4220125 หรือทางอีเมล์ ได้เลยคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น