เปิดสอบ ตัวอย่างแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย รวม 50 อัตรา (17-31 ส.ค.56)

My Great Web page


ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รับสมัครพนักงาน จำนวน 50 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2556
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงาน  

>>>>  รายละเอียดประกาศ  ที่นี่  คลิก!!!   <<<<

   ตำแหน่งที่เปิดรับ  

1. ตำแหน่ง  วิชาการระดับ  ตําแหน่งอาจารย์
จำนวน  29  อัตรา
อัตราเงินเดือน
1. คุณวุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน 24,700 บาท
2. คุณวุฒิปริญญาโท  อัตราเงินเดือน 17,590 บาท

2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน  6  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง  วิศวกร
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  วิศวกรรมโยธา (ทุกสาขา) ได้รับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4. ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน  2  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , สถิติ , คณิตศาสตร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์

6. ตำแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ํากว่านี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

7. ตำแหน่ง  นักวิชาการช่างศิลป์
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
จำนวน  4  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

9. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสด
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  ทางบัญชี / บริหารธุรกิจ

10. ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน  2  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง  บรรณารักษ์
จำนวน  2  อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,840  บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งสิ้น   50   อัตรา


การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2556
ณ   งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M)กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สมัครได้ที่ทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานเอกสารในการสมัครพร้อมทั้งสั่งจ่ายธนาณัติค่าสมัครจํานวน 200 บาท
จ่าหน้าซองถึง คุณนภาพร เกียรติวานิชโสภณ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทําการไปรษณีย์สาขาย่อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
(ผู้สมัครสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่  www.pcru.ac.th   หรือ   http://korjor.pcru.ac.th/ )
  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภายในวันที่   2  กันยายน  2556
ณ   งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M)กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และทางเว็บไซต์   www.pcru.ac.th   หรือ   http://korjor.pcru.ac.th/ 
  ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!
http://sheetthai.com/index.php/topic,9749.0.html- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อาอบระเบียบบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมจำหน่ายไฟล์เอกสาร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ
สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือตามร้าน
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย 

ไฟล์  PDF ส่งทาง E-Mail  ราคา  399 บาท 
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125   [WhatsApp / Line]
E-Mail : exam.st@hotmail.com  

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี  
บัญชีออมทรัพย์เลขที่  428-2-29359-0  
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน กับ E-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะคะ *******


ข้อสอบจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" คะ
*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****
หากยังไม่ได้รับ ให้ติดต่อกลับมาที่  089-4220125 หรือทางอีเมล์ ได้เลยคะ